සිංහල |  தமிழ் |  English
CCL அகாடமி

நிறுவனம்: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CCL அகாடமி
Warlton International Campus - கண்டி

நிறுவனம்: Warlton International Campus - We offer a wide variety of career and skill focused educational courses


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Warlton International Campus - கண்டி
E-Tec Campus - கண்டி

E-Tec Campus caters to the needs of students who are career oriented in the fields of Management, IT, Teaching of English, Teaching & Construction studies.
இடங்கள்: கண்டி


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
E-Tec Campus - கண்டி
CADD Centre Lanka - Skills Driven, Job Led

நிறுவனம்: CADD Centre Lanka - Offers you an extensive range of study options at both academic and professional levels


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CADD Centre Lanka - Skills Driven, Job Led

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry