உ/த - பொறியியல் தொழில்நுட்பம் / உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் / தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Aruna Wijayawardana (ஆண்) - B. Sc (Hons) Quantity Surveying (University of Wolverhampton UK), Professional Diploma in Teaching Technology and Methodology.
இடங்கள்: கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, கோதடு

தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - உ/த பௌதீகவியல், சா/த கணிதம், உ/த ETech மற்றும் உ/த Sci.Tech

Eng. KM Rifas (ஆண்) - BSc. Eng(Hons), Mphil Candidate, Lecturer at South Eastern University, Part time Lecturer at BCAS and UBT Campus.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொலன்னாவ, கொழும்பு 10, தேஹிவல

விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 1 to உ/த

Sadurja Nawaneedakrishnan (பெண்) - BSc, having experience as lecturer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15

உ/த பௌதீகவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல், இணைந்த கணிதம்

ஆசிரியர்: Chathura Jayasekara (ஆண்‍) - B.Sc. [Engineering] graduate - University of Moratuwa, Over 7 years experience.
Visits: ,கொழும்பு, இலங்கை சனநாயக