தொழில்நுட்ப வகுப்புக்களை உ/த ஒன்லைன்

Dilan Ishara (ஆண்) - Classes conducted by qualified teachers, marking examiners.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மாத்தறை, ஹம்பண்டோட

தொழில்நுட்ப வகுப்புக்களை உ/த ஒன்லைன்
உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் - ஒன்லைன் SFT வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Mrs. Hasanthi (பெண்) - A/L Paper Marking Examiner, Government school teacher, BSc / PGDE.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் - ஒன்லைன் SFT வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Thilina Supun Piyatissa (ஆண்) - BSc [USJP], PG Degree [Reading - USJP].
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, வாத்துவை, ஹொரன, ஹோமாகம

உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்
உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT), தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (ICT) மற்றும் கணிதம்

Dinush Wijethunga (ஆண்) - More than 7 years as a teacher, Worked as government teacher more than 2 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொழும்பு, தொடங்கொடை

உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT), தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (ICT) மற்றும் கணிதம்
SFT - விஞ்ஞானம் ஐந்து Technology பயிற்சி

Shanilka Ariyarathne (ஆண்) - Masters Degree in Applied Science [University of Kelaniya], Degree in Science and Technology [University of Uva Wellassa].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, ஹோமா

SFT - விஞ்ஞானம் ஐந்து Technology பயிற்சி
2021 உ/த கடந்தகால வினாத்தாள்கள் வகுப்புகள் (தொழில்நுட்ப அறிவியல் - SFT)

N.B. Rambukwella (ஆண்) - University qualified in A/L Maths stream.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

2021 உ/த கடந்தகால வினாத்தாள்கள் வகுப்புகள் (தொழில்நுட்ப அறிவியல் - SFT)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை 6-13

The Tuition Centre - Online Educational Institute.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை 6-13
தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Sachithra Jeewani (பெண்) - BSc (USJP), PGDE.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மஹரகம

தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
உ/த பௌதீகவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல், இணைந்த கணிதம்

Chathura Jayasekara (ஆண்) - Over 10 years of teaching experience, higher percentage of pass rate.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

உ/த பௌதீகவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல், இணைந்த கணிதம்
உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல் (S.F.T.)

New Physics World - The station that made many achievements.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, புதுக்குடியிரிப்பு

உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல் (S.F.T.)
தொழில்நுட்ப அறிவியல் / உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்

Imasha Thilakarathna (பெண்) - Former Asst. Lecture in a gov. university, BSc.in Agriculture specialized in Biotechnology, MSc.in Biotechnology (Reading)

தொழில்நுட்ப அறிவியல் / உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்
உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் - SFT

Thilina Wanniarachchi (ஆண்) - Graduated and Well experienced SFT Teacher, 6 years Experienced.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு

உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் - SFT
தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - உ/த பௌதீகவியல், சா/த கணிதம், உ/த ETech மற்றும் உ/த Sci.Tech

Eng. KM Rifas (ஆண்) - BSc. Eng(Hons), Mphil Candidate, Lecturer at South Eastern University, Part time Lecturer at BCAS and UBT Campus.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொலன்னாவ, கொழும்பு 10, தேஹிவல

தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - உ/த பௌதீகவியல், சா/த கணிதம், உ/த ETech மற்றும் உ/த Sci.Tech
தொழில்நுட்ப அறிவியல் SFT

ඩී. එස්. බණ්ඩාර (ஆண்) - BSc. (physical) OUSL.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கெலிஒய, மடலே, மஹவ, மெனிக்ஹின்ன

தொழில்நுட்ப அறிவியல் SFT
தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Asanga Madhumadawa (ஆண்) - BSc .degree in University of Kelaniya.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, சேதுவை, ஜ-ஏல, ராகமை, வாட்டல

தொழில்நுட்ப அறிவியல்

 Advertise Here