இரசாயனவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல் 2020

Roshan (ஆண்) - Following a Bsc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, கண்டி, கம்பஹ, களுத்துறை, காலி, கொழும்பு, நேகோம்போ, பாணந்துறை, மாத்தறை, ஹொரன

இரசாயனவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல் 2020
உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Mahendra Pussella (ஆண்) - BSc [University of Peradeniya], PGDE, MSc [ University of Peradeniya].
இடங்கள்: இப்பாகமுவ, கண்டி, குருணாகல், கேகாலை

இரசாயனவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) மற்றும் மீட்டல் 2020

Roshan Bandara (ஆண்) - Following the degree bachelor of science.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொழும்பு, நேகோம்போ, மாத்தறை, ஹொரன

விஞ்ஞானம் ஐந்து Technology (STF) வகுப்புக்களை

Prabath karunarathne (ஆண்) - Government school teacher, SFT Paper marking examiner.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, மடவலபஜார்