உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Thilina Supun Piyatissa (ஆண்) - BSc [USJP], PG Degree [Reading - USJP].
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, வாத்துவை, ஹொரன, ஹோமாகம

உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்
உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT), தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (ICT) மற்றும் கணிதம்

Dinush Wijethunga (ஆண்) - More than 7 years as a teacher, Worked as government teacher more than 2 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொழும்பு, தொடங்கொடை

உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT), தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (ICT) மற்றும் கணிதம்

 Advertise Here