தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Asanga Madhumadawa (ஆண்) - BSc .degree in University of Kelaniya.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, சேதுவை, ஜ-ஏல, ராகமை, வாட்டல

தொழில்நுட்ப அறிவியல்
சா/த, உ/த இணைந்த கணிதம் மற்றும் கணினி வகுப்புக்களை

Dr. Sanjeewa (ஆண்) - University lecturer (Faculty of Engineering) over 12 years of experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ

சா/த, உ/த இணைந்த கணிதம் மற்றும் கணினி வகுப்புக்களை

 Advertise Here