தொழில்நுட்ப அறிவியல் வகுப்புக்களை

Asanga Rajapakshe (ஆண்) - Engineer with Master of Engineering, University visiting lecturer.
இடங்கள்: கடவத்த, கடுவெல, கம்பஹ, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ஹன்வெல்ல

தொழில்நுட்ப அறிவியல் வகுப்புக்களை
உ/த பௌதீகவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல், இணைந்த கணிதம்

ஆசிரியர்: Chathura Jayasekara (ஆண்‍) - B.Sc. [Engineering] graduate - University of Moratuwa, Over 7 years experience.
Visits: ,கொழும்பு, இலங்கை சனநாயக

Scion Engineering & Analytics

Scion undertakes any type of industrial research, design projects and industrial analysis. We also deliver professional courses.
இடங்கள் மாலபே

சா/த கணிதம், உ/த Science and Technology, பௌதீகவியல், இணைந்த கணிதம், City and Guilds Diploma

ஆசிரியர்: Lalith Kumara (ஆண்‍), Qualifications: Bachelor of Engineering, over 6 years experience. Visits: ,கொழும்பு and கம்பஹ suburbs, இலங்கை சனநாயக

 Advertise Here