தொழில்நுட்ப அறிவியல் வகுப்புக்களை

Asanga Rajapakshe (ஆண்) - Engineer with Master of Engineering, University visiting lecturer.
இடங்கள்: கடவத்த, கடுவெல, கம்பஹ, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ஹன்வெல்ல

தொழில்நுட்ப அறிவியல் வகுப்புக்களை
சா/த கணிதம், உ/த Science and Technology, பௌதீகவியல், இணைந்த கணிதம், City and Guilds Diploma

ஆசிரியர்: Lalith Kumara (ஆண்‍), Qualifications: Bachelor of Engineering, over 6 years experience. Visits: ,கொழும்பு and கம்பஹ suburbs, இலங்கை சனநாயக

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்