உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Thilina Supun Piyatissa (ஆண்) - BSc [USJP], PG Degree [Reading - USJP].
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, வாத்துவை, ஹொரன, ஹோமாகம

உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்
தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - உ/த பௌதீகவியல், சா/த கணிதம், உ/த ETech மற்றும் உ/த Sci.Tech

Eng. KM Rifas (ஆண்) - BSc. Eng(Hons), Mphil Candidate, Lecturer at South Eastern University, Part time Lecturer at BCAS and UBT Campus.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொலன்னாவ, கொழும்பு 10, தேஹிவல

தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - உ/த பௌதீகவியல், சா/த கணிதம், உ/த ETech மற்றும் உ/த Sci.Tech
தொழில்நுட்ப அறிவியல் மற்றும் மீட்டல் வகுப்புக்களை

Kusalani Jayanithya (பெண்) - Completed Diploma in Food Technology. Biology for A/L. Passed the chemistry exams conducted by Australian Chemical College.

தொழில்நுட்ப அறிவியல் மற்றும் மீட்டல் வகுப்புக்களை

 Advertise Here