உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT)

Indunil Priyashan (ஆண்) - Conducted by graduate teachers.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT)
இரசாயனவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) மற்றும் மீட்டல் 2020

Roshan Bandara (ஆண்) - Following the degree bachelor of science.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொழும்பு, நேகோம்போ, மாத்தறை, ஹொரன

பொறியியல் Technology / உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் / விஞ்ஞானம் 6-11

Aruna Wijayawardana (ஆண்) - Professional Diploma in Teaching Technology & Methodology [Wayamba University of Sri Lanka].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, நேகோம்போ

தொழில்நுட்ப அறிவியல் வகுப்புக்களை

Asanga Rajapakshe (ஆண்) - Engineer with Master of Engineering, University visiting lecturer.
இடங்கள்: கடவத்த, கடுவெல, கம்பஹ, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ஹன்வெல்ல

தொழில்நுட்ப அறிவியல் வகுப்புக்களை
உ/த பௌதீகவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல், இணைந்த கணிதம்

ஆசிரியர்: Chathura Jayasekara (ஆண்‍) - B.Sc. [Engineering] graduate - University of Moratuwa, Over 7 years experience.
Visits: ,கொழும்பு, இலங்கை சனநாயக

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்