தொழில்நுட்ப அறிவியல் வகுப்புக்களை

Asanga Rajapakshe (ஆண்) - Engineer with Master of Engineering, University visiting lecturer.
இடங்கள்: கடவத்த, கடுவெல, கம்பஹ, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ஹன்வெல்ல

தொழில்நுட்ப அறிவியல் வகுப்புக்களை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்