ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு - சிறிய குழு வகுப்புக்களை / தனியார் வகுப்புக்களை

Bishwa Aluwihare (பெண்) - Former teacher at Musaeus college and now a lecturer at university of Colombo.
இடங்கள்: அரவ்வல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மகுளுடுவா

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்