සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
BST வகுப்புக்களை - உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்

Dilip S Jayasinghe (ஆண்) - BSc. (sp) Agriculture Tech. & Mgt. [University of Peradeniya]


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
BST வகுப்புக்களை - உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்
2024/25/26 விவசாயம் மற்றும் உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST) வகுப்புக்களை

Menaka Weerasuriya (ஆண்) - BSc. Agri (Sp) | Specialized in crop science | Faculty of Agriculture | University of Ruhuna


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
2024/25/26 விவசாயம் மற்றும் உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST) வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry