සිංහල |  தமிழ் |  English
BST පන්ති - උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

Dilip S Jayasinghe (පුරුෂ) - BSc. (sp) Agriculture Tech. & Mgt. [University of Peradeniya]


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
BST පන්ති - උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
2024/25/26 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති

Menaka Weerasuriya (පුරුෂ) - උසස් පෙල කොළඹ රාජකීය විදාලයේ හදාරා,රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂකෘෂිකර්ම පීඨයේ කෘෂි සම්පත් කලමනාකරන විදාර්තයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2024/25/26 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry