සිංහල |  தமிழ் |  English
உ/த அரசியல் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Ruchira Perera (ஆண்) - BA (Hons) in Political Science [University of Kelaniya], MA in Political Science [University of Kelaniya]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த அரசியல் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry