සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வணிக வகுப்புக்களை

An experienced graduate teacher conducts the classes


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வணிக வகுப்புக்களை
எடெக்சல் பாடத்திட்டம் - வணிக சா/த மற்றும் உ/த

Prasanna Adikaram (ஆண்) - Business Teacher of a reputed International College


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்சல் பாடத்திட்டம் - வணிக சா/த மற்றும் உ/த
Edexel / கேம்பிரிட்ஜ் OL / AS / AL - கணக்கியல் / பொருளியல் / வர்த்தகக் கல்வி / வணிக

Romesh Thenabadu (ஆண்) - MBA [University of Colombo], BSc Business Administration [University of Sri Jayewardenepura], Member of the CIMA (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Edexel / கேம்பிரிட்ஜ் OL / AS / AL - கணக்கியல் / பொருளியல் / வர்த்தகக் கல்வி / வணிக
லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை

Group or Individual classes conducted by senior tutors


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை
உ/த மற்றும் சா/த வணிக

Nilanka Bandara (பெண்) - B.B.Mgt (Sp) / CAB II


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த மற்றும் சா/த வணிக
வணிக பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

An experienced graduate teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வணிக பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை
லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை ஐந்து வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல்

Mr. Fernando (ஆண்) - BA (Hons) Business Management [University of Sunderland UK], Masters In Business Administration (MBA) [University of Roehampton UK]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை ஐந்து வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry