සිංහල |  தமிழ் |  English
ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ පන්ති

An experienced graduate teacher conducts the lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ පන්ති
Edexel / කේම්බ්‍රිජ් OL / AS / AL - ගිණුම්කරණය / ආර්ථික විද්‍යාව / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / වාණිජ

Romesh Thenabadu (පුරුෂ) - MBA [University of Colombo], BSc Business Administration [University of Sri Jayewardenepura], Member of the CIMA (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Edexel / කේම්බ්‍රිජ් OL / AS / AL - ගිණුම්කරණය / ආර්ථික විද්‍යාව / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / වාණිජ
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

Individual / group classes conducted by senior tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ

Nilanka Bandara (ස්ත්‍රී) - B.B.Mgt (Sp) / CAB II


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ
වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

An experienced graduate teacher conducts lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය - ව්යාපාර සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Prasanna Adikaram (පුරුෂ) - Business Teacher of a reputed International College


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය - ව්යාපාර සා/පෙළ සහ උ/පෙ
ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව

Mr. Fernando (පුරුෂ) - BA (Hons) Business Management [University of Sunderland UK], Masters In Business Administration (MBA) [University of Roehampton UK]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry