සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் லண்டன் AL / OL / மற்றவை

Milroy Cooray (ஆண்) - A post graduate who has over 15 years teaching experience in teaching Physics, Chemistry, Biology


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் லண்டன் AL / OL / மற்றவை

TOP AD


உ/த உயிரியல் (உள்ளூர் / எடெக்சல்)

Sasiri Rananjaya (ஆண்) - Best preparation for A/L exam with the 100% responsibility of students for A Result


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த உயிரியல் (உள்ளூர் / எடெக்சல்)
The Study - Catering exclusively to London GCE A-Level, IGCSE Classes

An international school catering exclusively to London GCE A-level and IGCSE students.
இடங்கள் ,கொழும்பு 6, பத்தரமுல்ல


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
The Study - Catering exclusively to London GCE A-Level, IGCSE Classes
APSS International College of Engineering Studies - கொழும்பு

Provides Quality Higher Education at an Affordable price, especially in the field of Engineering.
இடங்கள்: கொழும்பு 6


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
APSS International College of Engineering Studies - கொழும்பு
எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் OL மற்றும் AL உயிரியல்

Sammani Galagamaarachchi (பெண்) - BSc, MSc


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் OL மற்றும் AL உயிரியல்
தரம் 5-10, லண்டன் IGCSE, சா/த, உ/த கணிதம், உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் சட்டம்

Preveena Thayaparan (பெண்) - Attorney at Law, Bachelor of Law Degree, Completed Edexcel IGCSE and ALevels at British International School


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 5-10, லண்டன் IGCSE, சா/த, உ/த கணிதம், உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் சட்டம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry