සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

கணிதம் 6-11 எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் உள்ளூர்

தொடர்பு விபரங்கள்

ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Reading for the degree
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Mathematics -
Edexel
Cambridge
Local
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
Find Tuition Classes in Sri Lankaதேடல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry