සිංහල |  தமிழ் |  English

Your AD HereYour AD Here

இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை - Cambridge / Edexcel / AQA / NCUK

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Kushi Perera (பெண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 15 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
+​9​4​7​7​2​7​0​6​9​7​0
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை - Cambridge / Edexcel / AQA / NCUK ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
BSc
MSc
B.Ed (Hons)
PGDE
10 years experience
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Chemistry teaching

Cambridge - ICGSC / OL / AS / AL
Edexcel - GCSE / IAS / IAL
AQA - GCSE / AL
NCUK International Foundation Year (IFY)
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Kushi Perera பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry