සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
සංගීත පන්ති - දිනූෂා ගමගේ

දිනූෂා ගමගේ (ස්ත්‍රී) - Diploma in Teaching, NCOE Trained Music Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - දිනූෂා ගමගේ
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති

ආයතනය: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත

ආයතනය: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
සංගීත පංති - ගායන පුහුණුව, ගිටාර්, බටනලා, ඕගන් වාදන පුහුණුව

Naveen Srinath (පුරුෂ) - University of Visual and Performing Arts. (Undergraduate)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පංති - ගායන පුහුණුව, ගිටාර්, බටනලා, ඕගන් වාදන පුහුණුව
හිරු සංගීත ඇකඩමිය

ආයතනය: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හිරු සංගීත ඇකඩමිය
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත

දමිත් මධුවන්ත (පුරුෂ) - BA (Hons) in Performing Arts in Music - University of Kelaniya, Visharada (Violin) - Bhathkande - Lucknow, India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත
පෙරදිග සංගීත පන්ති - විශාරද මලිති ලෝෂිනී

Malithi Loshini (ස්ත්‍රී) - B.A (Hons) Performing Arts in Music [University of Kelaniya], Visharada (Vocal) Bhathkande [Lucknow - India], SLBC A grade Singer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීත පන්ති - විශාරද මලිති ලෝෂිනී
Prasad Music Academy - යක්කල

Classes conducted by A.A. Prasad Lolitha Wijesinghe - BPA (Special) Honours University of Visual and Performing Arts, Colombo, Swarnabhimani, Gaurawa Sammana Labhi, Sangeeth Abhimani, Sangeeth Vishard


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prasad Music Academy - යක්කල
තිලාන් කරුණානායකගේ සංගීත ආශ්චර්ය

Thilan Karunanayake (පුරුෂ) - Music Classes, Grade 6-11, Flute, Organ, Guitar, Recorder, Saxophone


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තිලාන් කරුණානායකගේ සංගීත ආශ්චර්ය
ලෙගාටෝ සංගීත ඇකඩමිය - සංගීත පාඩම්

ආයතනය: Legato Music Academy - A leading music education institute located in Pannipitiya Sri Lanka. We teach wide range of music instruments


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලෙගාටෝ සංගීත ඇකඩමිය - සංගීත පාඩම්
පියානෝ, කීබෝර්ඩ් පන්ති

Sasanka Rukshan (පුරුෂ) - For all ages, Theory and Practical


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ, කීබෝර්ඩ් පන්ති
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13

Chamika Kaushalya (පුරුෂ) - BPA (Hons) Music, Sangeet Diploma in Bathkande, Grade A Singer @ SLBC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13
ඕගන් - කීබෝර්ඩය පන්ති නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්

Nalinda Mahawatta (පුරුෂ) - Practical Music Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඕගන් - කීබෝර්ඩය පන්ති නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry