සංගීත පන්ති - ගිටාර්ය, ඕගන්, වයලීනය, පියානෝ, මෙලෝඩිකාව, ගායනය සහ හඬ පුහුණු කිරීම

Ranjitha Samaradiwakera (පුරුෂ) - Over 20 years of experience in conducting Individual and Group Classes in music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ බොරලැස්ගමුව

Kosala Music Center & Academy - Guitar, Violin, Vocal, Mandolin, Thabla, Organ and Melodica, Flute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ බොරලැස්ගමුව
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Amandi Prabhashi (ස්ත්‍රී) - Visharad (Vocal and Violin), Undergraduate of Sri Jayawardanapura University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා

Music Research - කොළඹ සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry