සිංහල |  தமிழ் |  English
Luxway Campus - අම්පාර

ආයතනය: Luxway Campus - A leading private limited company dedicated to providing high-quality education and unlocking the potential of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Luxway Campus - අම්පාර
National Youth Services Council - උලපනේ

ආයතනය: National Youth Services Council Ulapane - පරිගණක හා භාෂා පාඨමාලා රැසක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
National Youth Services Council - උලපනේ
Register now with LBBC for a variety of programs - Accredited by UK !

ආයතනය: London Boulevard Business College - A contemporary campus with an outstanding educational background


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Register now with LBBC for a variety of programs - Accredited by UK !
Cambridge School of English - මීගමුව

ආයතනය: Cambridge School of English - An established popular language school in Negombo providing English language courses and teacher training programmes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cambridge School of English - මීගමුව
ප්‍රාථමික එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (ඔන්ලයින්) මීළඟ කණ්ඩායම 2024 ජූනි 6 වැනිදා ආරම්භ වේ

ආයතනය: RCF Online Academy offers premium professional courses in English Language using zoom platform


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (ඔන්ලයින්) මීළඟ කණ්ඩායම 2024 ජූනි 6 වැනිදා ආරම්භ වේ
ඉංග්‍රීසි ගුරු පුහුණු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

Chandana Jayamaha (පුරුෂ) - BSc, SIELTA, FCE, CAE, CPE, CEFR Level (C2), Cambridge University Certified, High qualified English and ICT lecturer


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ගුරු පුහුණු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
Welington College - මහනුවර

ආයතනය: Welington College is dedicated to providing high-quality education to students from all over the world


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Welington College - මහනුවර
Times Campus - නුගේගොඩ

Times Campus, the higher education wing of Vidura College Colombo, offers innovative solutions in learning to the discerning from Diploma to PhD.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Times Campus - නුගේගොඩ
Infortec Institute of Information Technology - මහනුවර

Infortec International Asia Campus (IIAC) - A leading tertiary education providers in Sri Lanka established in 1999


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Infortec Institute of Information Technology - මහනුවර
ගුරුවරුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි

Pradeep Warnakulasuriya (පුරුෂ) - M.A. Linguistics, B.A. English, TKT, TEFL


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගුරුවරුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි
පෙර පාසල් ගුරු පුහුණුව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව

ආයතනය: Jayasekera Management Centre - Sinhala and English media, Weekend Online & Physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් ගුරු පුහුණුව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව
York Graduate Campus - කැලණිය

ආයතනය: York Graduate Campus - Is clearly acknowledged & accepted as a “State Of The Art” structurally perfect Learning Institute of Higher Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
York Graduate Campus - කැලණිය
Metropolitan College - දෙහිවල

Metropolitan College, Sri Lanka, was incorporated in 1999, and is a reputed higher education institute.
ස්ථානයන්: කල්මුනේ, දෙහිවල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Metropolitan College - දෙහිවල
Headway School of Languages - ජා-ඇල, මඩකලපුව

ආයතනය: Headway School of Languages - The authorized Sri Lankan, Maldivian channel partners for DynEd International


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Headway School of Languages - ජා-ඇල, මඩකලපුව
South Asian International Institute of Higher Education - SAIIHE

South Asian International Institute of Higher Education - Diploma approved by the national commit of ECCS. Course is registered at TVEC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
South Asian International Institute of Higher Education - SAIIHE

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry