පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා විශේෂ නර්තන පුහුණු පාඨමාලාව

Ransilu Dancing Academy - නර්තනයයට කැමති සියලු දෙනාටම එක් විය හැක. වයස් සීමාවක් නැත


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා විශේෂ නර්තන පුහුණු පාඨමාලාව
Scholars Information Centre - කොළඹ

Scholars Information Centre - We are the pioneers to introduce the ‘Distance Learning Programs’ in Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 6


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Scholars Information Centre - කොළඹ
පෙර පාසල් ගුරු පුහුණුව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව

ආයතනය: Jayasekera Management Centre - Sinhala and English media, Weekend Online & Physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් ගුරු පුහුණුව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව
South Asian International Institute of Higher Education - SAIIHE

South Asian International Institute of Higher Education - Diploma approved by the national commit of ECCS. Course is registered at TVEC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
South Asian International Institute of Higher Education - SAIIHE
ගුරු පුහුණු පාඨමාලා

Ladies College' Institute of Professional Studies - Offers a good education as well as specific vocational / professional training.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 03


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගුරු පුහුණු පාඨමාලා
AMI Montessori සහ TEFL Teacher Training - මහනුවර

ආයතනය: International English Language Center - Teacher Training and Spoken English Courses for After O/L & A/L Students.
ස්ථානය: මහනුවර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori සහ TEFL Teacher Training - මහනුවර

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry