සිංහල |  தமிழ் |  English
තිලාන් කරුණානායකගේ සංගීත ආශ්චර්ය

Thilan Karunanayake (පුරුෂ) - Music Classes, Grade 6-11, Flute, Organ, Guitar, Recorder, Saxophone


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තිලාන් කරුණානායකගේ සංගීත ආශ්චර්ය
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13

ආයතනය: Swara Abhimanee Music Academy - Classes conducted by Visharadha Aruni Bamunugama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික

Savini Nuwanthika (ස්ත්‍රී) - Bachelor of performing arts Special degree in western music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික
අපරදිග සංගීතය සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික පන්ති

Gayan Binduhewa (පුරුෂ) - ABRSM grade 8 theory and practical, Lalitha kala wedi Diploma at Belwood Aesthetic Center, Teaching at a leading school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික පන්ති
සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bathiya Prasad (පුරුෂ) - M.O.M.T. (Maharashtra - India), Professional Music Composer and Vocalist


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ

Akila Wickramasekara (පුරුෂ) - Guitar, Electric Organ, Flute, Violin, Piano, Grade 6 to 13 School syllabus.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ගම්පහ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ
සංගීතය පන්තිය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13

Nirashya Nilmini (ස්ත්‍රී) - Visharadha, BPA Special - University of Visual and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්තිය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13
පියානෝ පන්ති (අපරදිග සංගීත පන්ති) - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල

Thaveesha Sumanasekara (ස්ත්‍රී) - Diploma in piano performance (DipLCM) from University of West London, 4 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්ති (අපරදිග සංගීත පන්ති) - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල
හින්දි පන්ති

මේධාවිනි එදිරිවීර (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) හින්දී දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලය, පශාචාත් හින්දී ඩිප්ලෝමා, කේන්ද්‍රීය හින්දී සංස්ථාන් ආග්රා, සංගීත් විශාරද, භාත්ඛාණ්ඩේ සංගීත් විද්‍යාපීඨ්, ලඛ්නව්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි පන්ති
පෙරදිග සංගීතය

Chandula Herath (පුරුෂ) - Vadya Visharad - Bhatkhande Sangeet Vidyapit - Lucknow, BPA (SP) - University of the Visual & Performing Arts (UG)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය
පියානෝ පන්ති සහ සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-9

Online / Physical Classes, Leisure playing, Read sheet music, Basic western music theory


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්ති සහ සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-9
ආධුනිකයන් සඳහා බටහිර සංගීත පන්ති

Thakshila Weerakoon (ස්ත්‍රී) - BPA (Hons) in Western Music - University of Visual and Performing Arts Teacher at Sussex College, Kandy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආධුනිකයන් සඳහා බටහිර සංගීත පන්ති
ඔන්ලයින් සංගීත පන්ති

Sasanka Rajasekara (පුරුෂ) - B.P.A. (Hon) Visual and Performing Arts (Music) Special - University of Visual Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සංගීත පන්ති
සාමාන්‍ය පෙළ අපරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින්

Worried about low marks for Western Music? We guarantee positive results within 6 months, At registration stage we will assess individually each student to identify problematic areas.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ අපරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින්
ඔන්ලයින් සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, ගායනය, ගිටාර්ය, වයලීනය, ඕගන්

Nimnadee Gunaratne (ස්ත්‍රී) - Sangeeth Visharad (Guitar) Lucknow, India, Undergraduate, B.A (Music) University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, ගායනය, ගිටාර්ය, වයලීනය, ඕගන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry