සංගීතය / වයලීනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Sandeepani Sasadari (ස්ත්‍රී) - BA (Hons), MA - Indira Kala Sangeeth University, India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය / වයලීනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ
හිරු සංගීත ඇකඩමිය

ආයතනය: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හිරු සංගීත ඇකඩමිය
Prasad Music Academy - යක්කල

Classes conducted by A.A. Prasad Lolitha Wijesinghe - BPA (Special) Honours University of Visual and Performing Arts, Colombo, Swarnabhimani, Gaurawa Sammana Labhi, Sangeeth Abhimani, Sangeeth Vishard


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prasad Music Academy - යක්කල
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න

Mavindu Karunaratne (පුරුෂ) - Vishaadha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති

ආයතනය: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති
සංගීත පන්තිය

Mg Sudarshana (පුරුෂ) - Bachelor of education, Dip in music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ අපරදිග සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Prasangika Madhubhani Warnasooriya (ස්ත්‍රී) - Passed Grade 8 in Western Music private examinations, Completed a Diploma in English at a private institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - වැල්ලවත්ත

Thushara Deepal (පුරුෂ) - BPA, DipATCL, DipL CM (TD), International Experience, Lecturer (UVPA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - වැල්ලවත්ත
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති

Achintha Ayaskantha (පුරුෂ) - An undergraduate student


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති
අපරදිග සංගීතය පන්ති

Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Government school teacher, Higher National Diploma in Western Music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති
සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bathiya Prasad (පුරුෂ) - M.O.M.T. (Maharashtra - India), Professional Music Composer and Vocalist


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

Pamudi Kushani (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, B.A. (Hons) Fine Art - University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11
අපරදිග සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 5 - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Sanduni Gunawardena (ස්ත්‍රී) - Over 25 years of experience, Working as a Western Music teacher and coordinator in a leading girls school in Colombo 7


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙල පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-11

Gishani Kavindi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate- BPA (Hons) - University of Visual and Performing Arts, Visharadha


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
 සා/පෙල පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-11
පියානෝ පන්ති සහ සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-9

Online / Physical Classes, Leisure playing, Read sheet music, Basic western music theory


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්ති සහ සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-9

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry