සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
දෙමළ භාෂාව පන්තිය ශ්‍රේණිය 1 - 11

සිත්මි ප්‍රමෝද්‍යා (ස්ත්‍රී) - Dip. In Tamil University Of Colombo, Diploma in Tamil Language and Literature University Of Kelaniya, Bachelor in Arts (BA Hons)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්තිය ශ්‍රේණිය 1 - 11
දෙමළ පන්ති (නිවසට පැමිණ)

Mrs. Keerthiga (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil teaching, 13 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ පන්ති (නිවසට පැමිණ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණි 6 සිට 11 දක්වා

P. Sasikumar (පුරුෂ) - B. A. Tamil Language First Class, M.A. Tamil Language second Class, PG Dip in Education, Tamil Language Lecturer - 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණි 6 සිට 11 දක්වා
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11

Janadhi Gurusinghe (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 9

Wathsala Muthumali (ස්ත්‍රී) - BA (General) University of Jayawardhanapura, B. Business Administrator


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 9
ඔන්ලයින් දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Deshani Gamage (ස්ත්‍රී) - Higher Diploma in Tamil Language (University of Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති

Manaheer Sir (පුරුෂ) - B.A (University of Kelaniya), National Institute of Education, National Diploma in Teaching, Language Special Teacher Training SLTS


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව

Saluja Peiris (ස්ත්‍රී) - BPA (Honours) University of Visual & Performing Arts, A teacher of a leading school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව
දෙමළ භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 4 5 6 7 8 9

Hasee Ratnayake (ස්ත්‍රී) - දෙමළ භාෂාවේ සොඳුරු නවාතැන


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 4 5 6 7 8 9
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය
දෙමළ භාෂාව කථනය පන්ති

ආයතනය: Impact Academy - We are an Online Academy providing classes and courses for students of all ages


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව කථනය පන්ති
දෙමළ විෂය

Thanuja Senarathna (ස්ත්‍රී) - B.A (University of Jayewardenepura), Diploma in Tamil


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ විෂය
දෙමළ භාෂාව ඉගැන්වීම

Sisira Vijayarathna (පුරුෂ) - පශ්චාත් උපාධි, දෙමළ භාෂා, පරිවර්තන ඩිප්ලෝමා, කොළඹ ප්‍රධාන ජාතික පාසලක ගුරුවරයෙකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ඉගැන්වීම
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 සඳහා

Rishani Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Higher Dip. in Tamil Language (Buddhist and Pali University), Dip.in Tamil Language, Dip.in English Language and Literature


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 සඳහා

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry