සිංහල |  தமிழ் |  English
දෙමළ භාෂාව පන්ති - මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) පන්ති

Dilshakya Rupasingha (ස්ත්‍රී) - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමාධාරිනී


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති - මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) පන්ති
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති

Fathima Shafana (ස්ත්‍රී) - B. A (Hon)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, සාමාන්‍ය පෙළ

Sarvan Ramaiah (පුරුෂ) - B.Ed


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, සාමාන්‍ය පෙළ
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණි 6 සිට 11 දක්වා

P. Sasikumar (පුරුෂ) - B. A. Tamil Language First Class, M.A. Tamil Language second Class, PG Dip in Education, Tamil Language Lecturer - 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණි 6 සිට 11 දක්වා
ඉතිහාසය සහ දෙමළ පන්ති

Janithri Imasha Dharmarathna (ස්ත්‍රී) - Government School Teacher, Diploma in Tamil, B.A. University of Kelaniya (Undergraduate)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ දෙමළ පන්ති
දෙමළ භාෂාව පන්තිය ශ්‍රේණිය 1 - 11

සිත්මි ප්‍රමෝද්‍යා (ස්ත්‍රී) - Dip. In Tamil University Of Colombo, Diploma in Tamil Language and Literature University Of Kelaniya, Bachelor in Arts (BA Hons)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්තිය ශ්‍රේණිය 1 - 11
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11

Janadhi Gurusinghe (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11
ඔන්ලයින් දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Deshani Gamage (ස්ත්‍රී) - Higher Diploma in Tamil Language (University of Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
දෙමළ පන්ති (නිවසට පැමිණ)

Mrs. Keerthiga (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil teaching, 13 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ පන්ති (නිවසට පැමිණ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය
දෙමළ භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 4 5 6 7 8 9

Hasee Ratnayake (ස්ත්‍රී) - දෙමළ භාෂාවේ සොඳුරු නවාතැන


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 4 5 6 7 8 9
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 9

Wathsala Muthumali (ස්ත්‍රී) - BA (General) University of Jayawardhanapura, B. Business Administrator


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 9
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති

Manaheer Sir (පුරුෂ) - B.A (University of Kelaniya), National Institute of Education, National Diploma in Teaching, Language Special Teacher Training SLTS


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති
දෙමළ භාෂාව ඉගැන්වීම

Sisira Vijayarathna (පුරුෂ) - පශ්චාත් උපාධි, දෙමළ භාෂා, පරිවර්තන ඩිප්ලෝමා, කොළඹ ප්‍රධාන ජාතික පාසලක ගුරුවරයෙකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ඉගැන්වීම

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry