සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Wazna Shireen (ස්ත්‍රී) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shehani Maduwanthi (ස්ත්‍රී) - Studied Cambridge syllabus at Lyceum and completed degree in private sector and have a diploma in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
විද්‍යාව - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 9

Chandanie Rupika (ස්ත්‍රී) - Government School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 9
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 විද්‍යාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Devinda Sri Fernando (පුරුෂ) - BSC. Natural Science, Dip in Teaching Mathematics and Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 විද්‍යාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10/11 ඔන්ලයින් පන්ති

Shanaka Thevarapperuma (පුරුෂ) - Sinhala medium Science classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10/11 ඔන්ලයින් පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11

Conducted by an undergraduate of Engineering Technology BET (Hons) - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11
විද්‍යාව උපකාරක පන්ති (6 - 11 ශ්‍රේණි)

Indunil Batuwangala (පුරුෂ) - අ.පො.ස.සාමාන්‍යපෙළ අ.පො.ස. උසස්පෙළ සමත් විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධි අපේක්ශක


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව උපකාරක පන්ති (6 - 11 ශ්‍රේණි)
විද්‍යාව පන්ති - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 7, 8, 9

දිල්කි තෂ්මිලා (ස්ත්‍රී) - B.Sc - University of Kelaniya [undergraduate], PGDE (SLIIT)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව පන්ති - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 7, 8, 9
සා/පෙළ විද්‍යාව පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

Anura Pathmasiri (පුරුෂ) - English medium Science classes - Online and Physical


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ විද්‍යාව පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11
විද්‍යාව - G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ 6-11 ශ්‍රේණි සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ms. R. M. Erandi (ස්ත්‍රී) - B.Sc. in chemistry, M.Sc. in clinical biochemistry (ug), Dip in polymer chemistry


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ 6-11 ශ්‍රේණි සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - චලිත සංජිත්

චලිත සංජිත් (පුරුෂ) - An undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - චලිත සංජිත්
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති සඳහා ගණිතය සහ විද්‍යාව

ආයතනය: Bright Way-English Medium Academy - මෙහෙයවීම : Shashini De Silva - Bsc.(Hons) Biomedical Science (UG)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති සඳහා ගණිතය සහ විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති (මාර්ගගත / භෞතික) - ශ්‍රේණිය 6-11

Navodya Edirimanne (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Biological Sciences, Master's Degree in Science in Chemistry Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

For grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and O/L - Maths, ICT / Computer Science, Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

ආයතනය: KN Education Center - සීමීත ලමුන් පිරිසක් පමණක් සම්බන්ධ කර ගනී (10 ට අඩු)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry