සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Wazna Shireen (ස්ත්‍රී) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11
විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11 - අරුණ අමරසේකර

Aruna Amarasekara (පුරුෂ) - Ele. Tec (N.Y.S.C.) CE in Sci (OUSL), Trained government school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11 - අරුණ අමරසේකර
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - මාර්ගගත / භෞතික - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්

Thisari Muramudalige (ස්ත්‍රී) - University candidate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - මාර්ගගත / භෞතික - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්
සා/පෙළ විද්‍යාව - ඔන්ලයින් ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Chamod Peiris (පුරුෂ) - BSc (Chemistry) University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ විද්‍යාව - ඔන්ලයින් ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9

Nimna Anjani (ස්ත්‍රී) - Completed A/Ls in the science stream in English medium & waiting for university entrance. (BSc in Food Science in Uva Wellassa Uni)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති - සෙහාන් සූරියආරච්චි

Sehan Sooriyaarachchi (පුරුෂ) - BSc (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති - සෙහාන් සූරියආරච්චි
සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

Umesh Pushpakumara (පුරුෂ) - BAMS (ug) University of Colombo, Diploma in psychology & counselling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11
Connected ඇකඩමිය

ආයතනය: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය

P. Marththane (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons), MSc (Reading) University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය
විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - 6-11

Anupama Wickramarachchi (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Colombo, P.G. Dip in Edu. Peradeniya, School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - 6-11
Insight Training Institute

ආයතනය: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Training Institute
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය
ගණිතය, විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-9 සඳහා

Inayath Ahamed (පුරුෂ) - A diploma holder in computer science and I have successfully written the G.C.E A/L exam in Maths Stream


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-9 සඳහා
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - 9) - ගණිතය, විද්‍යාව

Aaysha Hashim (ස්ත්‍රී) - An enthusiastic teacher who completed Advanced Level in Bio-science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - 9) - ගණිතය, විද්‍යාව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry