සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Wazna Shireen (ස්ත්‍රී) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11
ගණිතය, විද්‍යාව (දේශීය විෂය නිර්දේශය 6 - සා/පෙළ) / භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සා/පෙළ)

Helani Nirmala Jayatilake Muhandiram (ස්ත්‍රී) - A graduate in Science at Open University of Sri Lanka with an experience of more than 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව (දේශීය විෂය නිර්දේශය 6 - සා/පෙළ) / භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සා/පෙළ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති

Chathuranga Bandara (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Civil Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - සෙව්වන්දි සමරනායක

Sewwandi Samaranayaka (ස්ත්‍රී) - BSc Chemistry (University of Jaffna)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - සෙව්වන්දි සමරනායක
විද්‍යාව / භූගෝල විද්‍යාව පන්ති (නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්)

Vijini Dissanayake (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව / භූගෝල විද්‍යාව පන්ති (නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව

Rashmi Tharushika (ස්ත්‍රී) - Advanced Level English medium Biology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව
විද්‍යාව 6 - සාමාන්‍ය පෙළ (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර)

Indra Jayasekara (පුරුෂ) - B.Sc. and M.Sc. (Environmental Science) graduate, Trained English Teacher (English Teachers' College - Peradeniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය

Haleema Aniff (ස්ත්‍රී) - Diploma in Psychology and Counselling, Diploma in English and Literature


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය
ගණිතය සහ විද්‍යාව - 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Prasanna Pradeep Bandara (පුරුෂ) - Bachelor of science (Physics, Computer Science), Over 10 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ විද්‍යාව - 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
ගණිතය සහ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-9 සඳහා

Sanara Kothalawala (ස්ත්‍රී) - A medical student


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Ms. Ivon (ස්ත්‍රී) - As a young passionate teacher who has dealt with the new syllabus, having good knowledge on how the questions are based


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති

Dilini Udakumbura (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher since 2013


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11

Sameera Maduranga (පුරුෂ) - Undergraduate - Bachelor of Engineering Technology - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්)

Hirushi Fernando (ස්ත්‍රී) - BSc. Medical Laboratory Science (1st class) graduate with over 7 years of tutoring and 2 years of university teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry