සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

ආයතනය: KN Education Center - සීමීත ලමුන් පිරිසක් පමණක් සම්බන්ධ කර ගනී (10 ට අඩු)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 9

Sachini Lakshika (ස්ත්‍රී) - BA Political Science [USJP], Diploma in Tamil [Department of Official Language], Diploma in Public Management [USJP]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 9
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති

Oshadi Abeygunawardhana (ස්ත්‍රී) - දෙමල භාශාව සාමනය පෙලට A සාමාර්තයක් ලබා තිබෙ. දෙමල භාශාව හා ගුරුපුහුනුව ඩිප්ලෝමව කර තිබේ. උපකාරක ගුරු සේවයේ අවුරුද්දක අත්දැකීම් තිබෙ. මනෝ විදයාව හදාරා තිබෙ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති
දෙමළ ඩිප්ලෝමාව සහ සා/පෙළ දෙමළ භාෂාව

Prabath Janaka Kumara (පුරුෂ) - දෙමළ அ අකුරේ සිට අංග සම්පූර්ණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඩිප්ලෝමාව සහ සා/පෙළ දෙමළ භාෂාව
දෙමළ පන්ති - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mrs. A. Niranjan (ස්ත්‍රී) - Teaching experience of 15 years in local and international schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - සෙල්ව කුමාර්

Selva Kumar (පුරුෂ) - Tamil 2nd Language lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - සෙල්ව කුමාර්
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Shayini Premarathna (ස්ත්‍රී) - Zoom online classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 සඳහා

Rishani Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Higher Dip. in Tamil Language (Buddhist and Pali University), Dip.in Tamil Language, Dip.in English Language and Literature


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 සඳහා
2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා දෙමළ

Sandya Paranagama (ස්ත්‍රී) - වසර 16ක සේවා පළපුරුද්ද සසමඟින් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් වැඩි ම A සාමාර්ථ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා දෙමළ
1-11 ශ්‍රේණිය - දෙමළ 2වන භාෂාව

Krishmila Bandara (ස්ත්‍රී) - BSS. UOSJ, Diploma in Tamil


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1-11 ශ්‍රේණිය - දෙමළ 2වන භාෂාව
දෙමළ, දේශපාලන විද්‍යාව, ඉස්ලාම් ධර්මය

Nisar Pathima (ස්ත්‍රී) - ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කළා.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන බස දෙමළ - 1 ශ්‍රේණියේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා

Raj Kumara (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී කොටස් විශ්ව විද්‍යාලය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති - Zoom පන්තිය

Upul Kumara Rajapakshe (පුරුෂ) - Tamil Diploma University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති - Zoom පන්තිය
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති

Selvi (ස්ත්‍රී) - Full time tutor. National diploma in technology.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂාව පන්ති - දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි

Mrs. B. Yalini (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, Teaching experience over 8 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry