දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - සෙල්ව කුමාර්

Selva Kumar (පුරුෂ) - Tamil 2nd Language lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - සෙල්ව කුමාර්
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති - Zoom පන්තිය

Upul Kumara Rajapakshe (පුරුෂ) - Tamil Diploma University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති - Zoom පන්තිය
සිංහල භාෂාව, දෙමළ භාෂාව, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Samadhi Ariyarathne (ස්ත්‍රී) - 6 වසර සිට 9 වසර දක්වා තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති

C.M. Jayalath (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil language university of Rajarata, Certificate in basic Tamil the open university of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති
දෙමළ හරහා දෙමළ ඉගෙන ගන්න

Ahamed Rasmy (පුරුෂ) - B.A (Eastern University) (Internal), Government teacher since 2015


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන භාෂාව දෙමළ සහ විද්‍යාව දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

M. Stephen (පුරුෂ) - Clear learning will be carried out by teachers with excellent exercises


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන භාෂාව දෙමළ සහ විද්‍යාව දෙමළ මාධ්‍යයෙන්
தமிழ் இரண்டாம் மொழி ஆன்லைன் வகுப்புகள்

Dharshani Miss (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (University of Kelaniya), Higher Diploma in Tamil (Buddhist and Pali University)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
தமிழ் இரண்டாம் மொழி ஆன்லைன் வகுப்புகள்
දෙමළ භාෂාව පන්ති

Samitha Kalupahana (ස්ත්‍රී) - Experienced in teaching science, history and Tamil for students from grade 1 - 11 (O/L)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Roscy Peter (ස්ත්‍රී) - Experienced teacher over 15 years, Former teacher in a government school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය

ආයතනය: EDUS Online Institute - Completely online and permanent solutions for students to keep studying online without any hassle


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය
Insight Zoom පාසල - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ආයතනය: Insight Zoom School - Grade 1 to 11, English Medium, All Subjects


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Zoom පාසල - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 දෙමළ භාෂාව පන්ති

Rameeza Bhanu (පුරුෂ) - Qualified and experienced teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 දෙමළ භාෂාව පන්ති
දෙමළ දෙවන භාෂාව - 1 ශ්‍රේණිය සිට 11 දක්වා

M.R.Fasly (ස්ත්‍රී) - Taught more than 500 students in my teaching career


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඔන්ලයින්

N.M. Namalee (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (National Y.S.C.), Diploma in Tamil Teacher Training (National Y.S.C)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඔන්ලයින්
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

J.F. Ramsina (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry