සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ආධුනිකයන් සඳහා, කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

H.S. Arachchige (ස්ත්‍රී) - A trained and highly qualified French Language Teacher with over 12 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ආධුනිකයන් සඳහා, කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ඔන්ලයින්

Imali Ekanayake (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) in French [University of Kelaniya], DELF Qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ඔන්ලයින්
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

ආයතනය: SENSO International Academy - Classes conducted by Saumya Malshani


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ
ජපන් භාෂාව - මුළු දිවයිනටම / වයස් සීමාවක් නොමැත

Kavindya Abeysekara (ස්ත්‍රී) - All of Japanese basics we can give to you


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව, එලකියුෂන්, දෙමළ භාෂාව

Shalomi Rajasingham (ස්ත්‍රී) - Successfully completed TEYL, Currently conducting online classes for more than 3 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව, එලකියුෂන්, දෙමළ භාෂාව
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ

Edulangues (ස්ත්‍රී) - BA (Honors) Special Degree in French Language & Literature [University of Kelaniya], Teaching French at a leading International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ
Eminent Language Academy - ඔන්ලයින් භාෂාව පන්ති

ආයතනය: Eminent Language Academy - The Best & Easy place to learn languages without fear


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Eminent Language Academy - ඔන්ලයින් භාෂාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි සහ ජර්මානු පන්ති

Sudara S. Marasinghe (පුරුෂ) - Diploma in Psychology & Counselling, Goethe Zertifikat A1, A2, B1 Qualified, University Undergraduate, ACHS Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ජර්මානු පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්

Sriwanthi Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Conducted by Kaushika Kotagodahetti - B. A. University of Peradeniya (French, English, Psychology), Teach English Now! Foundational principles (Arizona state university), Delf B1 (Qualified)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දුලන්යා දෙව්නෙත්මි

Dulanya Dewnethmi (ස්ත්‍රී) - B.A (Undergraduate) - University of Colombo, DELF B2 qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දුලන්යා දෙව්නෙත්මි
ශ්‍රේණිය 6 සිට උසස් පෙළ ප්‍රංෂ භාෂාව (පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති)

Oshini Gunasekara (ස්ත්‍රී) - Qualified in French DELF A1, +1 year teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට උසස් පෙළ ප්‍රංෂ භාෂාව (පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ, JLPT / NAT / JFT

Himawari Vidanagamage (ස්ත්‍රී) - Graduate teacher, 17 years experienced, N 1 Holder, Author, Japanese translator in media


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ, JLPT / NAT / JFT

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry