සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1-13

Madushaa Karunaarachchi (ස්ත්‍රී) - French Classes Grade 1-13 - Cambridge, Edexcel, Local syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1-13
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

ආයතනය: Winway Academy - ආරම්භක මාසය නොමිලේ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට ගුරුවරියක්

Michelle Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Graduate French teacher with over 14 years of experience in leading schools


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට ගුරුවරියක්
ජපන් භාෂාව ඉගැන්වීමට ගුරුවරියක්

Nethmi Rasanji (ස්ත්‍රී) - Bachelor Of Arts In English And English Literature, Diploma in Japanese, Passed JLPT. N5/N4


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Dilini Samarasinghe (ස්ත්‍රී) - Government School Teacher, National Diploma in French and English, DELF Qualified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව

Hiruni Caldera (ස්ත්‍රී) - Teaching French since 2018 as a tutor, completed DELF A1


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව

Sithara Vidanage (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) Business & Academic Chinese, Temporary Assignment Lecture [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

Devshani Perera (ස්ත්‍රී) - University Selected Student who did French for A/LS and following a French diploma at Alliance Française


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - GCSE සා/පෙළ සහ GCSE උ/පෙ, ශ්‍රේණිය 1-9

Derani Vithanage (ස්ත්‍රී) - Diploma in French at Alliance Française de Kotte, Bachelor of Arts (Honors) in French Language, University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - GCSE සා/පෙළ සහ GCSE උ/පෙ, ශ්‍රේණිය 1-9
චීන භාෂාව පන්ති

DP Higher Education (ස්ත්‍රී) - Diploma in Chinese language Jayawardhanapura university


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති

Udani Mendis (ස්ත්‍රී) - DELF Certified, Alliance Francaise de Kotte, Sri Lanka, Undergraduate at University of Moratuwa


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති
ලක්ෂානි සමඟ ජර්මන් ඉගෙන ගන්න

Lakshani Perera (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) German Language (University of Sabaragamuwa), German B2 level (Goethe Institute of SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලක්ෂානි සමඟ ජර්මන් ඉගෙන ගන්න
ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති

Varuni Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - B.A General degree in French Language, 6 years teaching experience as a teacher and as a lecturer


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමයින් සහ යෞවනයන් සඳහා ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Shenelle Unantenne (ස්ත්‍රී) - Experience in working in a primary school in Geneva Switzerland, Completed the ‘parascolaires’ program at École Jatdin in Thônex, Geneva.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පෞද්ගලික ඔන්ලයින් පන්ති

Dinuvi Rashmika (ස්ත්‍රී) - O/L , A/L (Japanese) - A pass, JLPT N5 / N4 - Qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පෞද්ගලික ඔන්ලයින් පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry