සිංහල |  தமிழ் |  English
wanted teacherwanted teacher
චීන භාෂාව පන්ති - HSK, HSKK, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ

Eranthi Liyanage (ස්ත්‍රී) - B.A. in Teaching Chinese [Chongqing Normal University, China], HSK 6 & HSKK Advanced Level, Visiting Lecturer at a University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව පන්ති - HSK, HSKK, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ
ජපන් භාෂාව පන්ති - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සිට උසස් පෙළ, JLPT, JLCT, JFT, NAT විභාග

Anuradha Mahawedage (ස්ත්‍රී) - N3 Qualified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සිට උසස් පෙළ, JLPT, JLCT, JFT, NAT විභාග
ජපන් භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

JLPT N5, Grade 1 to O/L


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
චීන භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Ilmi Hameersha (ස්ත්‍රී) - BA (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Undergraduate - Gannan Normal University, China


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Nathashiya Subhasena (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Eng) Computer Science - Computer Networking at Intech Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ඔන්ලයින් පන්ති

Silmiya (ස්ත්‍රී) - Diploma in French language at Aliance Francaise de Colombo, French language Teacher in an International School for last 15 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ඔන්ලයින් පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් දේශීය ශ්‍රේණිය 3-13

U. Wijayasiri (ස්ත්‍රී) - M.A. (Teaching French as Foreign Language) France, B.A. (Hons.) University of Kelaniya, Over 20 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Mrs. Thashila Pramodi (ස්ත්‍රී) - Dip. Alliance Française de kotte


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

ආයතනය: KN Education Center - සීමීත ලමුන් පිරිසක් පමණක් සම්බන්ධ කර ගනී (10 ට අඩු)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්තිය

Amadhari Rathnayake (ස්ත්‍රී) - For kids who are curious to learn foreign language


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට ගුරුවරියක්

Michelle Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Graduate French teacher with over 14 years of experience in leading schools


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට ගුරුවරියක්
ජපන් භාෂාව සැමට

Vidushi Rithma (ස්ත්‍රී) - JLPT - N3


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව සැමට
චීන භාෂාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 සිසුන් සඳහා

Punsala Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Law (Diplomacy) in Beijing Foreign Studies University, Chinese Proficiency HSK (5)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 සිසුන් සඳහා
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry