සිංහල |  தமிழ் |  English
දෙමළ භාෂාව පන්ති - මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) පන්ති

Dilshakya Rupasingha (ස්ත්‍රී) - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමාධාරිනී


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති - මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) පන්ති
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11

Janadhi Gurusinghe (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11
දෙමළ භාෂාව - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Sanjana Sithumini (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
දෙමළ භාෂාව පන්තිය ශ්‍රේණිය 1 - 11

සිත්මි ප්‍රමෝද්‍යා (ස්ත්‍රී) - Dip. In Tamil University Of Colombo, Diploma in Tamil Language and Literature University Of Kelaniya, Bachelor in Arts (BA Hons)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්තිය ශ්‍රේණිය 1 - 11
ඉතිහාසය සහ දෙමළ පන්ති

Janithri Imasha Dharmarathna (ස්ත්‍රී) - Government School Teacher, Diploma in Tamil, B.A. University of Kelaniya (Undergraduate)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ දෙමළ පන්ති
දෙමළ පන්ති (නිවසට පැමිණ)

Mrs. Keerthiga (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil teaching, 13 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ පන්ති (නිවසට පැමිණ)
ශ්‍රේණිය 1 - 5 සිංහල / දෙමළ පන්ති

Thushni Oshadi Perera (ස්ත්‍රී) - Currently teaching in an international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 5 සිංහල / දෙමළ පන්ති
සිංහල, දෙමළ, ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5

Sahanya Perera (ස්ත්‍රී) - Online classes, Individual or group Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, දෙමළ, ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5
දෙමළ භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 4 5 6 7 8 9

Hasee Ratnayake (ස්ත්‍රී) - දෙමළ භාෂාවේ සොඳුරු නවාතැන


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 4 5 6 7 8 9
උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සඳහා - සිංහල, ගණිතය, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි

Yaneesha Gimhani (ස්ත්‍රී) - සාමාන්‍ය පෙළ, උසස්පෙළ, ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා, ප්‍රාථමික අංශයේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව කරමින් පවතිනවා


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සඳහා - සිංහල, ගණිතය, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 සඳහා පන්ති

Nilupama Asanganee (ස්ත්‍රී) - Sinhala, Mathematics, ENV, Tamil


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 සඳහා පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති

Manaheer Sir (පුරුෂ) - B.A (University of Kelaniya), National Institute of Education, National Diploma in Teaching, Language Special Teacher Training SLTS


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති
දෙමළ භාෂාව කථනය පන්ති

ආයතනය: Impact Academy - We are an Online Academy providing classes and courses for students of all ages


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව කථනය පන්ති
1-11 ශ්‍රේණිය - දෙමළ 2වන භාෂාව

Krishmila Bandara (ස්ත්‍රී) - BSS. UOSJ, Diploma in Tamil


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1-11 ශ්‍රේණිය - දෙමළ 2වන භාෂාව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry