ගණිතය, සිංහල, ENV, දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Iresha Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, ENV, දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
දෙමළ ඩිප්ලෝමාව සහ සා/පෙළ දෙමළ භාෂාව

Prabath Janaka Kumara (පුරුෂ) - දෙමළ அ අකුරේ සිට අංග සම්පූර්ණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඩිප්ලෝමාව සහ සා/පෙළ දෙමළ භාෂාව
ඔන්ලයින් දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5

Miss. Chamodya (ස්ත්‍රී) - Tamil Diploma - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5
1 - 11 ශ්‍රේණිය දක්වා දෙවන බස දෙමළ පන්ති

Navitha Lochana (ස්ත්‍රී) - ඩිප්ලෝමා / වසර 15 පපළපුරුද්ද


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම සිංහල භාෂාවෙන් ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා දෙමළ භාෂාව මුල සිට සරලව

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - මම BSc (කළමණාකරන) උපාධිය, මානව සම්පත් පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව, ඉංග්‍රීසි භාෂා ඩිප්ලෝමාව, දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමාධාරියා


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම සිංහල භාෂාවෙන් ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා දෙමළ භාෂාව මුල සිට සරලව
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 සඳහා

Rishani Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Higher Dip. in Tamil Language (Buddhist and Pali University), Dip.in Tamil Language, Dip.in English Language and Literature


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 සඳහා
භෞතික පන්තිය කොළඹ 15

ආයතනය: Start Smart - We offer Virtual and Physical support classes that meets the varied Individual educational needs of our Children


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික පන්තිය කොළඹ 15
දෙමළ භාෂාව පන්තිය ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 සඳහා

Sathsarani Wickramasekera (ස්ත්‍රී) - BA (Special) University of Sri Jayawardenapura, Diploma in Tamil (Department of Official Languages)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්තිය ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 සඳහා
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, දෙමළ සහ සමාජ අධ්යනය පන්ති ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා

Dhivyaashini Subramaniyam (ස්ත්‍රී) - BBA (Hons) in Business Management, Former Teacher at Lyceum International College, Kohuwala


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති - Zoom පන්තිය

Upul Kumara Rajapakshe (පුරුෂ) - Tamil Diploma University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති - Zoom පන්තිය
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5

Dhamsi Peiris (ස්ත්‍රී) - Higher Diploma in Tamil Language at Sakya Academy of Higher Education, Teacher of an International School


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5
දෙමළ භාෂාව - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Sanjana Sithumini (ස්ත්‍රී) - A qualified and experienced tutor


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5 - දෙමළ භාෂාව

ආයතනය: Nenasala Malabe - Tamil Language for primary students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5 - දෙමළ භාෂාව
දෙමළ හරහා දෙමළ ඉගෙන ගන්න

Ahamed Rasmy (පුරුෂ) - B.A (Eastern University) (Internal), Government teacher since 2015


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන භාෂාව දෙමළ සහ විද්‍යාව දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

M. Stephen (පුරුෂ) - Clear learning will be carried out by teachers with excellent exercises


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන භාෂාව දෙමළ සහ විද්‍යාව දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry