සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති

Menu Teacher (ස්ත්‍රී) - Teacher in a Leading Private School in Colombo 7, Diploma in Primary Education (OUSL), B.Ed (hon), SNE (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති
සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න!

Mrs. P. Ferdinando (ස්ත්‍රී) - Over 25 yrs working as a tutoress. FCE qualified in British council and honours pass in English diploma in Green Campus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න!
එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය, සිංහල භාෂාව පන්ති

PTK Hewawasam (ස්ත්‍රී) - Education For Kids Institute provides education for the ages of 4 years to 10 years of kids


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය, සිංහල භාෂාව පන්ති
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල, පරිසරය, ගණිතය

Madushani Aththanayaka (ස්ත්‍රී) - B.A. [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල, පරිසරය, ගණිතය
1 - 5 ශ්‍රෙණිය දක්වා, 6 - 9 ශ්‍රෙණිය දක්වා, සාමාන්‍ය පෙල, උසස් පෙල පන්ති - සිංහල, බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය

Miss. Nawanga (ස්ත්‍රී) - උපදෙශිකාවක් ලෙස ඉගෙන ගනිමින් උපාධි අපෙක්ශිකාවකි. අවුරුද්දක ඉගැන්විමෙ පලපුරුද්දක් ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ආයතනය: Olivet Wisdom Academy - An educational institute in Sri Lanka, which provides the best teaching for the secondary students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9

Nimna Anjani (ස්ත්‍රී) - Completed A/Ls in the science stream in English medium & waiting for university entrance. (BSc in Food Science in Uva Wellassa Uni)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සඳහා - සිංහල, ගණිතය, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි

Yaneesha Gimhani (ස්ත්‍රී) - සාමාන්‍ය පෙළ, උසස්පෙළ, ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා, ප්‍රාථමික අංශයේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව කරමින් පවතිනවා


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සඳහා - සිංහල, ගණිතය, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති - කොළඹ

Sriyani (ස්ත්‍රී) - Over 10 + years as a teacher in a leading government school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 - දේශීය, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Laksara Sandyani (ස්ත්‍රී) - සිංහල පිළිබද ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සහිත බස්නාහිර පළාත් පාසලක ගුරුවරියකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 - දේශීය, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
ශ්‍රේණිය 1- 5 ඉංග්‍රීසි / සිංහල / ගණිතය පන්ති

Amila Ilamperuma (ස්ත්‍රී) - Graduated from the Open University of Sri Lanka with a Bachelor's degree in Education, 12 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Nethmi Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යාවකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Pahanmi Liyanage (ස්ත්‍රී) - A Software Engineering student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්තිය - කතා කිරීම සහ ලිවීම ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ

Kanchana De Silva (ස්ත්‍රී) - 15 Years experience in school syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry