සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Nethmi Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යාවකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
Brilliant Kids ඔන්ලයින් පාසල - සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ENV, බුද්ධාගම

ආයතනය: Brilliant Kids Online School - Classes for grades 1 to 4


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Brilliant Kids ඔන්ලයින් පාසල - සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ENV, බුද්ධාගම
වසර 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා පන්ති

Peshala Thilakshani (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වසර 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා පන්ති
සිංහල 1-13 ශ්‍රේණි දක්වා

Dilrukshi Nanayakkara (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රපති උපාධි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්තිය - කතා කිරීම සහ ලිවීම

Kanchana De Silva (ස්ත්‍රී) - 15 Years experience in school syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි

Swanya Ferdinandos (ස්ත්‍රී) - Degree in Primary Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි
ඔන්ලයින් පන්ති

Child Paradise Educational Institute - Online පන්ති සිදුකරයි. දරුවන්ට ඉගෙනීමත් සිදු කරන අතරම ඔවුන්ගේ හැකියාව දියුණු කරයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

Chathuri Kodikara (ස්ත්‍රී) - B.A. Jayawardanapura University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් පන්ති

Thakshi teacher (ස්ත්‍රී) - සියලුම පංති ඔන්ලයින් zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සිදුකරනු ලබයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් පන්ති
Future Key Institute - තලපත්පිටිය

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala and English Medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Future Key Institute - තලපත්පිටිය
සිංහල / ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Avanthi (ස්ත්‍රී) - Diploma in English at ICBT campus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල / ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
සිංහල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සදහා

Shanika Kumari (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයාලයේ කලා (සිංහල විශේෂ ) උපාධිය, ගා/ අම්පේ විදයාලයේ සිංහල විෂය භාර ගුරුවරිය ලෙස දැනට සේවය කරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සදහා
ගණිතය, සිංහල, ENV, දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Iresha Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, ENV, දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
සිංහල ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Nimanthi Herath (ස්ත්‍රී) - B.A Art - University of Sri Jayawardenapura, Diploma in Psychology Counseling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa