ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් පන්ති

Thakshi teacher (ස්ත්‍රී) - සියලුම පංති ඔන්ලයින් zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සිදුකරනු ලබයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් පන්ති
සිංහල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සදහා

Shanika Kumari (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයාලයේ කලා (සිංහල විශේෂ ) උපාධිය, ගා/ අම්පේ විදයාලයේ සිංහල විෂය භාර ගුරුවරිය ලෙස දැනට සේවය කරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සදහා
සිංහල පන්තිය - කතා කිරීම සහ ලිවීම

Kanchana De Silva (ස්ත්‍රී) - 15 Years experience in school syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, ENV, දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Iresha Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, ENV, දෙමළ පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
ප්‍රාථමික පන්ති සඳහා ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම

Zainab Azmi (ස්ත්‍රී) - A primary class trained teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති

Child Paradise Educational Institute - Online පන්ති සිදුකරයි. දරුවන්ට ඉගෙනීමත් සිදු කරන අතරම ඔවුන්ගේ හැකියාව දියුණු කරයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති
ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල ඉගැන්වීම

Nihla (ස්ත්‍රී) - Diploma in spoken English, past teacher at a private school, 13 years experience of conducting tuition classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති

Athsala Pathirana (ස්ත්‍රී) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති
සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ - මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති

Nikethani Rajanayaka (ස්ත්‍රී) - BA and MA (University of Sri Jayawardenapura)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ - මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති
Future Key Institute - තලපත්පිටිය

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala and English Medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Future Key Institute - තලපත්පිටිය
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි

Swanya Ferdinandos (ස්ත්‍රී) - Degree in Primary Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි
සිංහල, ගණිතය, පරිසරය - ශ්‍රේණිය 1 සහ 2

Imalka Samaraweera (ස්ත්‍රී) - BA (University of Kelaniya), Former teacher of Sumedha College, Gampaha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ගණිතය, පරිසරය - ශ්‍රේණිය 1 සහ 2
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 1 - 11

Vijitha Nawarathne (පුරුෂ) - Currently a director of education and former teacher of social studies and Sinhala language, over 30 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-5 සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති - සිංහල, ගණිතය, පරිසරය

Renuka Malki (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher with 12 years of experience in teaching (primary) at a popular school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Minoli Livera (ස්ත්‍රී) - TKT Qualified and a Diploma holder, Elementary School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry