සිංහල |  தமிழ் |  English
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 1-11 පන්ති

Asanka Rukshan Nalagam (පුරුෂ) - Graduated Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 1-11 පන්ති
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
1 - 5 ශ්‍රෙණිය දක්වා, 6 - 9 ශ්‍රෙණිය දක්වා, සාමාන්‍ය පෙල, උසස් පෙල පන්ති - සිංහල, බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය

Miss. Nawanga (ස්ත්‍රී) - උපදෙශිකාවක් ලෙස ඉගෙන ගනිමින් උපාධි අපෙක්ශිකාවකි. අවුරුද්දක ඉගැන්විමෙ පලපුරුද්දක් ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 - 5 ශ්‍රෙණිය දක්වා, 6 - 9 ශ්‍රෙණිය දක්වා, සාමාන්‍ය පෙල, උසස් පෙල පන්ති - සිංහල, බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය
සිංහල භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Wasana Janani (ස්ත්‍රී) - BSc Edu (University of Aldersgate), Diploma in Sinhala (University of Colombo)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති

Menu Teacher (ස්ත්‍රී) - Teacher in a Leading Private School in Colombo 7, Diploma in Primary Education (OUSL), B.Ed (hon), SNE (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

Chathuri Kodikara (ස්ත්‍රී) - B.A. Jayawardanapura University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ
ශ්‍රේණිය 1- 5 ඉංග්‍රීසි / සිංහල / ගණිතය පන්ති

Amila Ilamperuma (ස්ත්‍රී) - Graduated from the Open University of Sri Lanka with a Bachelor's degree in Education, 12 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1- 5 ඉංග්‍රීසි / සිංහල / ගණිතය පන්ති
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 - දේශීය, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Laksara Sandyani (ස්ත්‍රී) - සිංහල පිළිබද ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සහිත බස්නාහිර පළාත් පාසලක ගුරුවරියකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 - දේශීය, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
සිංහල පන්තිය - කතා කිරීම සහ ලිවීම ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ

Kanchana De Silva (ස්ත්‍රී) - 15 Years experience in school syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්තිය - කතා කිරීම සහ ලිවීම ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි

Swanya Ferdinandos (ස්ත්‍රී) - Degree in Primary Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති - කොළඹ

Sriyani (ස්ත්‍රී) - Over 10 + years as a teacher in a leading government school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති - කොළඹ
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Nethmi Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යාවකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Pahanmi Liyanage (ස්ත්‍රී) - A Software Engineering student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය

ආයතනය: MayBlu Academy -Director / Principal - Maeve Buultjens [LTCL (London), TEFL (Aus), IELTS exp. (Australia), B.Bus (Accounting & Life Underwriting Australia)]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry