ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ

Edulangues (ස්ත්‍රී) - BA (Honors) Special Degree in French Language & Literature [University of Kelaniya], Teaching French at a leading International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ
ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉගෙනීමේ කලාව

Charithma Pathirana (ස්ත්‍රී) - Studied French for A/L's - A, Reading for Bachelor's Degree at Horizon Campus, Preparing for Delf examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉගෙනීමේ කලාව
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-8 සහ ආධුනිකයන් සඳහා

Kimuthu Aloka (ස්ත්‍රී) - Cambridge O level examination - French - A*, Completed up to DELF B1 examination


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 10 සිසුන් සඳහා

Kawya Perera (ස්ත්‍රී) - French A1, A2


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රංගිකා සමඟ ජර්මානු භාෂාව

Rangika (ස්ත්‍රී) - BA. Special (Languages), English and German (SUSL), Experienced Govt School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රංගිකා සමඟ ජර්මානු භාෂාව

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry