සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්

Sriwanthi Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දුලන්යා දෙව්නෙත්මි

Dulanya Dewnethmi (ස්ත්‍රී) - B.A (Undergraduate) - University of Colombo, DELF B2 qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දුලන්යා දෙව්නෙත්මි
ජපන් භාෂාව පෞද්ගලික ඔන්ලයින් පන්ති

Dinuvi Rashmika (ස්ත්‍රී) - O/L , A/L (Japanese) - A pass, JLPT N5 / N4 - Qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පෞද්ගලික ඔන්ලයින් පන්ති
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති

Athsala Pathirana (ස්ත්‍රී) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

ආයතනය: SENSO International Academy - Classes conducted by Saumya Malshani


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ
Eminent Language Academy - ඔන්ලයින් භාෂාව පන්ති

ආයතනය: Eminent Language Academy - The Best & Easy place to learn languages without fear


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Eminent Language Academy - ඔන්ලයින් භාෂාව පන්ති
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ, JLPT / NAT / JFT

Himawari Vidanagamage (ස්ත්‍රී) - Graduate teacher, 17 years experienced, N 1 Holder, Author, Japanese translator in media


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ, JLPT / NAT / JFT
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව, එලකියුෂන්, දෙමළ භාෂාව

Shalomi Rajasingham (ස්ත්‍රී) - Successfully completed TEYL, Currently conducting online classes for more than 3 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව, එලකියුෂන්, දෙමළ භාෂාව
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Conducted by Kaushika Kotagodahetti - B. A. University of Peradeniya (French, English, Psychology), Teach English Now! Foundational principles (Arizona state university), Delf B1 (Qualified)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry