ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Conducted by Kaushika Kotagodahetti - B. A. University of Peradeniya (French, English, Psychology), Teach English Now! Foundational principles (Arizona state university), Delf B1 (Qualified)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට, කතා කිරීමට සහ රස විඳීමට කාලයයි

Ishari Seneviratne (ස්ත්‍රී) - BA (Honors) Degree in French Language and Literature – University of Kelaniya, French Teaching experience at two Schools


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව

Tharanga Amarasinghe (ස්ත්‍රී) - Excellent in French and English, Understands Hindi and Tamil


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1-13

Madushaa Karunaarachchi (ස්ත්‍රී) - French Classes Grade 1-13 - Cambridge, Edexcel, Local syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1-13
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
ජපන් භාෂාව පන්ති - කොට්ටාව

Himawari Japanese Language Center - Classes are conducted by well experienced graduate female teacher.
ස්ථානය: කොට්ටාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - කොට්ටාව
ළමයින් සහ යෞවනයන් සඳහා ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Shenelle Unantenne (ස්ත්‍රී) - Experience in working in a primary school in Geneva Switzerland, Completed the ‘parascolaires’ program at École Jatdin in Thônex, Geneva.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමයින් සහ යෞවනයන් සඳහා ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ උපකාරක පන්ති

Shirmila Perera (ස්ත්‍රී) - DELF qualified and has a degree in French, an examiner corrector up to DELF B2, Over 10 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ උපකාරක පන්ති
ලක්ෂානි සමඟ ජර්මන් ඉගෙන ගන්න

Lakshani Perera (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) German Language (University of Sabaragamuwa), German B2 level (Goethe Institute of SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලක්ෂානි සමඟ ජර්මන් ඉගෙන ගන්න
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - GCSE සා/පෙළ සහ GCSE උ/පෙ ශ්‍රේණිය 1-9

Derani Vithanage (ස්ත්‍රී) - Diploma in French at Alliance Française de Kotte, Bachelor of Arts (Honors) in French Language, University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව - මුළු දිවයිනටම / වයස් සීමාවක් නොමැත

Kavindya Abeysekara (ස්ත්‍රී) - All of Japanese basics we can give to you


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්

Sriwanthi Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දෙහිවල

Ziyana Azmy (ස්ත්‍රී) - Diploma A1 examination, More than 10 yrs of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දෙහිවල
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ දක්වා

ආයතනය: Institute of IZOID - A qualified lady teacher conducts the lessons


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ දක්වා
ජපන් භාෂාව නිවැරදිව ඉගෙන ගනිමු

Shelomi Parami Wimalasiri (ස්ත්‍රී) - Succeed education to all the students.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව නිවැරදිව ඉගෙන ගනිමු

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry