සිංහල |  தமிழ் |  English
1 සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගැන්වීම

Maryam Rizwan (ස්ත්‍රී) - Completed O level and currently in A levels


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉගෙනීම සමඟ සැහැල්ලුවෙන් සිටින්න

Fatimah Samsudeen [FNS] (ස්ත්‍රී) - A positive and driven Teacher with over 7 years of experience working with students in up to Age 2


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉගෙනීම සමඟ සැහැල්ලුවෙන් සිටින්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry