සිංහල |  தமிழ் |  English
දෙමළ පන්ති - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mrs. A. Niranjan (ස්ත්‍රී) - Teaching experience of 15 years in local and international schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය

ආයතනය: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය
දෙමළ භාෂා ගුරුවරියක්

Angeline Kishoba (ස්ත්‍රී) - 10 years experience of an international school in Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂා ගුරුවරියක්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry