தமிழ் / ஆங்கிலம் / சுகாதார விஞ்ஞானம் (உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பள்ளி பாடத்திட்டம்)

Anusha Subramaniam (பெண்) - Over 5 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மாணவர்கள் ஐந்து

M. Thiru (பெண்) - A Law graduate from Staffordshire University and currently reading Attorney-at-Law at the Supreme Court of Sri Lanka


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry