ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා ගණිතය

Geethani Dissanayake (ස්ත්‍රී) - BEd in Primary Education (Sp)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා ගණිතය
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව

ආයතනය: The Study Lobby - Online and Physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව
5 ශ්‍රේණියේ සිට පෙර පාසලේ උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Chamika Gamage (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary Teacher Education, BSc (Hons) English Studies [SITC Campus]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
5 ශ්‍රේණියේ සිට පෙර පාසලේ උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්
ප්‍රාථමික පන්ති සඳහා ගුරුවරිය (1 සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා)

Shazra Sidique (ස්ත්‍රී) - An undergraduate student at ANC studying final year BSc in Psychology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
ගණිතය / විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Rosh (ස්ත්‍රී) - A BSc graduate of University of Colombo, Former International school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English
ගුරුවරියක් - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, ගණිතය, ආචාර ධර්ම, ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

Sharlene Christoffelsz (ස්ත්‍රී) - Qualified in Early Childhood education, child psychology, English language and English literature education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Minoli Livera (ස්ත්‍රී) - TKT Qualified and a Diploma holder, Elementary School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
Thinetha Academy - කැස්බෑව

ආයතනය: Thinetha Academy - Classes are conducted by experienced English medium school teachers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Thinetha Academy - කැස්බෑව
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති

Athsala Pathirana (ස්ත්‍රී) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති
පියර්සන් එඩෙක්සෙල් - ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය

Anjula Madubashini (ස්ත්‍රී) - Specialised in Early Childhood Learning, Following the Teacher Knowledge Test (TKT) Examination of The Uni. of Cambridge (UK)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියර්සන් එඩෙක්සෙල් - ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Ms. Senuri Liyanaarachchi (ස්ත්‍රී) - Physical and online classes available


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්

උපදේශක: Thiviya Loges (පුරුෂ‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
ස්ථාන: අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්ද්‍යව සහ ජීව ව්ද්‍යාව පන්ති

Asantha Gamage (පුරුෂ) - Bsc ව්‍යවහාරික විද්‍යාව. වසර 7 වැඩි ගුරු වරයෙක් වශයෙන් පල පුරුද්ද


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්ද්‍යව සහ ජීව ව්ද්‍යාව පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa