සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
Lexicorp ඉංග්‍රීසි භාෂා ඇකඩමිය

ආයතනය: Lexicorp English Language Academy - Classes conducted by Mahesh Indrajith [BA in TESOL (Coventry UK), DAE (Colombo), TKT Cambridge, Lecturer at Aquinas]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lexicorp ඉංග්‍රීසි භාෂා ඇකඩමිය
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති
Times Campus - නුගේගොඩ

Times Campus, the higher education wing of Vidura College Colombo, offers innovative solutions in learning to the discerning from Diploma to PhD.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Times Campus - නුගේගොඩ
YLE පන්ති

Thilini Madanayake (ස්ත්‍රී) - Master of Education, B. Ed special Needs Education, TKT British council, Diploma in Teaching at University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
YLE පන්ති
TKT - Teaching Knowledge Test

ආයතනය: Cambridge English Academy - Trained for all Cambridge examinations offered by Cambridge University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
TKT - Teaching Knowledge Test
UNEX College of Higher Education - කුරුණෑගල

ආයතනය: UNEX College of Higher Education - A well-known institute for IELTS Courses in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
UNEX College of Higher Education - කුරුණෑගල
Professional Diploma in English - For executives, Undergraduates and ambitious youth

HRMI - For executives, Undergraduates and ambitious youth


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Professional Diploma in English - For executives, Undergraduates and ambitious youth
ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් ශ්‍රේණිය 3 - උසස් පෙළ, එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් GCE, FCE, IELTS සහ නීති වේදය

Amal Perera (පුරුෂ) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 18 years of teaching experience, Undergraduate (AAL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් ශ්‍රේණිය 3 - උසස් පෙළ, එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් GCE, FCE, IELTS සහ නීති වේදය
Cambridge School of English - මීගමුව

ආයතනය: Cambridge School of English - An established popular language school in Negombo providing English language courses and teacher training programmes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cambridge School of English - මීගමුව
IELTS ඇකඩෙමික් සහ ජෙනරල් පන්ති

ආයතනය: Enya Language Center is a certified registered center under the BRITISH COUNCIL for Cambridge ESOL examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS ඇකඩෙමික් සහ ජෙනරල් පන්ති
සෙලින්කෝ සසෙක්ස් ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය

ආයතනය: Ceylinco Sussex Teacher Training College - Offers Word Class Teacher Training Programs for those who aspire to graduate from a prestigious institution


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෙලින්කෝ සසෙක්ස් ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය
මහනුවර IELTS College

ආයතනය: Kandy IELTS College - The top most quality education of IELTS for those who plan to pursue higher studies, apply for skilled migration, permanent residence


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මහනුවර IELTS College
CCL ඇකඩමිය

ආයතනය: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් ඇගයුම ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: Isora Academy - ප්‍රථම වතාවට ගුරුදෙණියේ ඔබේ දරුවාටත් මෙන්න අවස්ථාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් ඇගයුම ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් පන්ති
Edify International - කැලණිය

ආයතනය: Edify International - Edify is one of the leading educational institutions in Sri Lanka for English, IELTS Training, and Foreign Language Learning


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Edify International - කැලණිය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry