සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

TOP AD


ආර්ථික විද්‍යාව / ගිණුම්කරණය / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය පෙළ - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Sanath Withanage (පුරුෂ) - Master's in Business Analytics - UK, B.Sc. Accounting (Special) Degree - USJP, CA Finalist, Investment Analyst


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව / ගිණුම්කරණය / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය පෙළ - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
IGCSE, AS Level - ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර

Dinidu Chandrarathna (පුරුෂ) - Qualified lecturer (First Class degree holder + CIMA Passed Finalist and AAT Passed Finalist)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IGCSE, AS Level - ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර
කේම්බ්‍රිජ් / ලන්ඩන් විභාග සඳහා මාර්ගගත පන්ති

Maheshi (ස්ත්‍රී) - 3 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / ලන්ඩන් විභාග සඳහා මාර්ගගත පන්ති
කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ව්‍යාපාර සහ ආර්ථික විද්‍යාව

Nilushi Senevirathne (ස්ත්‍රී) - CIM level 4 Certificate In Professional Marketing, Cambridge Advanced Level results (Economics A, Business A)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ AS, උ/පෙ - උ/පෙ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rumesh Vishwanatha (පුරුෂ) - A degree in marketing and PG Diploma in Marketing [SLIM], MBA [Anglia Ruskin university, UK] over 10 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ AS, උ/පෙ - උ/පෙ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

Individual / group classes conducted by senior tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය ඉංගී‍්‍රසි මාධ්‍යය සා/පෙළ උ/පෙළ දේශීය, ලන්ඩන් / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

රුක්මාල් රාජපක්ෂ (පුරුෂ) - International school paper marking examiner and lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය ඉංගී‍්‍රසි මාධ්‍යය සා/පෙළ උ/පෙළ දේශීය, ලන්ඩන් / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Ahmreetha Nandhakumar (ස්ත්‍රී) - Qualified ACCA student who have been teaching from past 3 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ පන්ති

An experienced graduate teacher conducts the lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ පන්ති
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Mathisha Perera (ස්ත්‍රී) - MBA, University of Suffolk, UK, BBA (Honours) in Business Management, Sheffield Hallam University, UK, Over 7 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / ආර්ථික විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) (සා/පෙළ සහ උ/පෙ)

Piyumi Costa (ස්ත්‍රී) - MSc Logistics & Supply Chain, BSc (Hons) in Business Management, Preliminary Certificate in Marketing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියර්සන් එඩෙක්සෙල් - AL - ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Theja Deepani (ස්ත්‍රී) - MBA [University of Colombo], BBA [University of Ruhuna], MSLIM, 2022 - up to date - A/L Teacher at International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර - ලන්ඩන් උසස් පෙළ සඳහා

Classes by an experienced MBA (UK) Holder


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ සිසුන් සඳහා

Dhanushka Nilaweera (පුරුෂ) - Bachelor in Business Management [1st Class], Over 14 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ සිසුන් සඳහා

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry