සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

2023 A/L උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව සිංහල මාධ්‍ය-නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම

ඇමතුම් විස්තර

ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
වසර 4කට අධික කාලයක් උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාව උගන්වා පළපුරුද්ද ඇති, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ, වෛද්‍ය පීඨයේ අවසන් වසර භෞතචිකිත්සක උපාධි පාඨමාලව හදාරන ශිෂ්‍යයෙකු විසින් මෙහෙයවයි.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
ගුරුවරයා ගැන,
වසර 4කට අධික කාලයක් උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාව උගන්වා පළපුරුද්ද ඇති, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ, වෛද්‍ය පීඨයේ අවසන් වසර භෞතචිකිත්සක උපාධි පාඨමාලව හදාරන ශිෂ්‍යයෙකි.

පන්ති සම්බන්ධව,
තනි / කණ්ඩායම් පන්ති
සිද්ධාන්ත (2023 A/L, 2024 A/L), පුනරීක්ෂණ (2023 A/L) සහ ප්‍රශ්නපත්‍ර පන්ති
නිවසට පැමිණ, ආයතනයක (කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා) හෝ මාර්ගගත ක්‍රමයට (online)
සිංහල මාධ්‍
ය කොළඹ අවට
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
Find Tuition Classes in Sri Lankaසොයන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry