සිංහල |  தமிழ் |  English
உ/த அரசியல் விஞ்ஞானம் - ஹிருஷன் சேனாநாயக்க

Hirushan Senanayaka (ஆண்) - Undergraduate, BA (Hons) University of Kelaniya


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த அரசியல் விஞ்ஞானம் - ஹிருஷன் சேனாநாயக்க

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry