உ/த இணைந்த கணிதம் (கோட்பாடுகள் / மற்றும் மீட்டல்)

Yomal Jayasinghe (ஆண்) - A consultant civil Engineer, Over 6 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடன, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொச்சிக்கடை, சேதுவை, ஜ-ஏல, தங்கொடுவை

உ/த இணைந்த கணிதம் (கோட்பாடுகள் / மற்றும் மீட்டல்)

 Grade 1 to A/L All Subjects